NEXT
NEXT
NEXT

„Energia Kultury” 2011 – Człowiek Roku
Andrzej Wendland – prezes Stowarzyszenia
Promocji Kultury za oryginalną
koncepcję Międzynarodowego Festiwalu
i Konkursu Indywidualności Muzycznych
organizowanego od 1996 roku,
„za konsekwentne budowanie marki
Tansman w Polsce i w Europie oraz za
promocję kulturalną Łodzi, rodzinnego
miasta kompozytora”

2011 Energy of Culture Prize: Man of the Year
Andrzej Wendland – President of the
Association for the Promotion of Culture:
for the original idea of the International
Festival and Competition of Musical
Personalities, organised since 1996;
“for the consistent creation of the Tansman
trademark in Poland and Europe;
and for the cultural promotion of Lodz,
the composer’s city of origin”

Stowarzyszenie Promocji Kultury im. Aleksandra Tansmana w Łodzi posiada dorobek budowany przez ostatnie 15 lat. To szereg realizacji i dzieł autorskich, które oparte są na innowacyjnych ideach, takich jak konkursy indywidualności muzycznych, dialog międzynarodowy młodzieży w oparciu o uniwersalny język muzyki, mecenat artystyczny – kreatywność dziecka, fonografia dzieł Tansmana, propagowanie jego dzieła i myśli, inicjowanie przedsięwzięć, które wcześniej nie gościły w przestrzeni kultury naszego miasta, regionu, kraju a nawet świata, inspirowanie świadomości obywatelskiej poprzez zaangażowanie w projekty, w których uczestniczą najznamienitsi twórcy, często goszczący w Łodzi i Polsce po raz pierwszy.

W dorobku Stowarzyszenia znajdują się takie bezprecedensowe przedsię­wzięcia, jak między innymi Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Indy­wi­du­al­no­ści Muzycznych im. A. Tansmana, Nagroda Tansmana za wybitną indy­­­­­widualność i bezkompromisowość w twórczości, Projekt Kreatywność Ar­tys­tyczna Dziec­ka-Spotkania, Festiwal Hommage à Chopin, wystawy, sesje naukowe.

Wszystkie przedsięwzięcia zainicjowane i przeprowadzone przez Sto­wa­rzysze­nia Promocji Kultury są projektami oryginalnymi, innowacyjnymi i stanowią realizację zadań dla społeczności lokalnej, mają wymiar ogólnopolski i międzynarodowy, co stanowi o integralności wewnętrznej i zewnętrznej ogółu tego dorobku.

Przedstawiane projekty zostały zrealizowane przy współudziale władz samorządowych – Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski a wcześniej także Urząd Wojewódzki – również władz centralnych jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wpisują się w realizację strategii rozwoju miasta, regionu i kraju.

Wszystkie realizacje Stowarzyszenia Promocji Kultury zyskały najwyższe noty uznania w Polsce i na świecie, zarówno w odniesieniu do poziomu organizacyjnego projektów jak i ich poziomu merytorycznego:

  • „Impreza bezprecedensowa w świecie”, Jacek Marczyński /„Rzeczpospolita”/;
  • „Konkurs Tansmanowski wzbudza na świecie powszechny entuzjazm”,
    Mireille Tansman Zanuttini, Marianne Tansman Martinozzi;
  • „Świetnie zorganizowana impreza”, Pavel Steidl;
  • „Ten festiwal jest wyjątkowy”, Michel Lethiec /wypowiedź dla tvp/;
  • „Czyżby więc powstał konkurs idealny?” Andrzej Sułek /„Ruch Muzyczny”/;
  • „Jestem przekonana, że ten konkurs będzie uznany za jeden z najważniejszych międzynarodowych konkursów”, Diane Andersen, Prezydent epta – Belgium;
  • „Zobaczyłam, jaki świetny jest ten festiwal, jakie świetne programy, jaka świetna publiczność”, Elżbieta Chojnacka /wypowiedź dla tvp/;
  • „Chuchać trzeba na ten pomysł, który nie ma konkurencyjnego ani w Polsce ani na świecie”, Edward Pałłasz /wypowiedź dla „Gazety Wyborczej”/.